• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12

Проблемот со недостаток на самоиницијативност, самодоверба и недоволната информираност на младите студенти за претприемништвото, за можностите што ги нуди интернетот и е – маркетингот, развој на сопствен бизнис од своето хоби, талент со што ќе генерираат сопствени производи за остварување на приход, може да се надмине со имплементирање на нашиот предлог проект кој преку формите на интерактивна обука, заедничко дружење, практична работа, промоција ќе обезбеди надградување на капацитетите на младите студенти и ќе обезбеди услови за самовработување. Иновативноста на проектот е што младите ќе имаат можност од своето хоби, она што со љубов го работат, да развијат сопствен бизнис.
Носител на проектот „Чекори за само­врабо­тување на младите - од хоби до сопствен бизнис“ финансиран од Влада на Република Македонија е ЗХА"СИНЕРГИЈА"- Штип, а партнер е Државниот студенски дом „Браќа Миладиновци “ – Штип

Инфобус поддршка на земјоделците

       Проектот „Библиотека на тркала“ (Инфобус)-библиотека по волјата на земјоделците/ A library on wheels -a library at will of the farmers е финансиран од  EIFL-PLIP (Electronic Information for Libraries – Public Library Inovation Program/ Електронски информации за библиотеките - Иновативно програми за Јавните библиотеки ) од грантот за  реплицирани проекти.

       EIFL  е меѓународна невладина организација основана 1999 година со седиште во Европа која се залага за пристап до знаењето преку библиотеките во повеќе од  45 земји во транзиција и развој од Европа, Африка и Азија.

       Иновативната програма за јавни библиотеки (PLIP) на EIFL ги поддржува земјите во транзиција и развој, да ја користат информатичката и комуникациска технологија за имплементирање на иновативни услуги за развој на заедницата. EIFL-PLIP, исто така, споделува знаење и охрабрува репликација на успешни услуги  во јавните библиотеки кои се во служба на потребите на заедницата.  Види повеќе на www.eifl.net.

       Некои од донаторите на EIFL се : Бил и Мелинда Гејтс Фондацијата (Bill & Melinda Gates Foundation), Форд Фондацијата (Ford Foundation), Темпус програмата на Европската Комисија (European Commission Tempus Programme), УНЕСКО (UNESCO) и др.

       Носителот на проектот e Националната установа-Универзитетска библиотека "Гоце Делчев" Штип, a  партнери  се ЗХА "Синергија" Штип  заедно со Општините Штип и Карбинци и Канцеларијата за рурален развој при УГД "ГоцеДелчев" - Штип.

       Главните корисници на нашиот проект се земјоделци во 14 села и 5 приградски населби  на општините Штип и Карбинци, каде што "Библиотека на тркала" -INFOBUS ќе оди според утврдениот распоред.  Вклучени се селата: Чардаклија, Караорман, Карбинци, Таринци, каде што земјоделците ќе бидат обучувани во 4 групи. Во склоп на проектот  предвидени се следните активности:

       - ИКТ обуката за земјоделците,

       - Едукација на земјоделците како да аплицираат за државни средства и ИПАРД фондовите на ЕУ, во соработка со Канцеларијата за рурален развој при УГД "Гоце Делчев" Штип и Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

       - Креирање на "AGROCORNER"-веб порталот

       - Доставување информации преку SMS на мобилни телефони за субвенции и нивно објавување за аплицирање,или за бараната информација / помош  претходно во текот на обуките.

       - Формирање на Земјоделското катче во внатрешноста на INFOBUS-от, кое ќе биде опремено со лап-топ компјутери и брз интернет, литература од различни области  на земјоделието во согласност со потребите на земјоделците, Инфобусот ќе минува низ овој регион и ќе нуди помош на земјоделците согласно нивните потреби.

       

       Проектот започна од   1. Ноември 2011 година и ќе трае 1 година.

       За видео од овој проект - кликнете тука.


       Во рамки на проектот „Библиотека на тркала“ (Инфобус)-помага на земјоделците да пристапат до грантови и субвенции, финансиран од EIFL Организацијата во PLIP програмата за јавни библиотеки, кој го имплементира НУ УБ„Гоце Делчев“- Штип во партнесрство со ЗХА„Синергија“- Штип, Универзитет „ Гоце Делчев“- Штип, Општина Штип и Општина Карбинци во четврток 26.01.2012 г. со почеток во 17 часот, во ООУ „Страшо Пинџур“ Карбинци се оддржа предавање на тема „Органско земјоделско производство и Интегрална заштита на растенијата- мотиви, можности, постапки“. Предавач беше дипл.инж.агр. Васко Златковски од Земјоделскиот факултет при Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип од Канцеларија за рурален развој. Работилницата се реализираше со асистенција на претставник на ЗХА „ Синергија“- Штип , м-р Елена Ташкова (асистент на проектот). Услови и техничка поддршка беше обезбедено од страна на Општина Карбинци, преку ООУ„ Страшо Пинџур“. На овој начин се потврди партнерството и тимската работа на сите субјекти вклучени во реализација на проектот. И покрај студеното време и големиот број на секојдневни обврски, 16 земјоделци и сточари од селата кои припаѓаат во Општина Карбинци, најдоа и одвоија време за да присуствуваат на првата работилница. Тие имаа можност да добијат информации и одговори на своите прашања преку интеракција со предавачот и асистентот. На сите им беше дистрибуиран флаер со содржини и совети од презентацијата, евидентирани беа заинтересираните за учество во обуките за ИКТ и им беа дадени корисни web страни каде ќе можат да се информираат.

 

Видео прилог од обуката - кликнете тука.

 

  


Втора обука во с. Таринци, на 16.02.2012


  


На ден 07.03.2012 год.(среда) во просториите на Основното училиште во  с.Караорман и 09.03.2012 год.(петок) во просториите на ООУ„Страшо Пинџур“ – Карбинци, во рамки на проектот Инфобус – поддршка на земјоделците на НУ-УБиблиотека „Гоце Делчев“ – Штип, финансиран од EIFL - PLIP се оддржаа предавања на тема: „УПАСТВА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2012 год. Предавачи беа Ристо Огњанов од Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Регинален центар Штип и Зоран Тасевски - Јавно претпријатие за пасишта. Одзивот на присутните беше задоволителен и предвањето протече со интеракција, пред се за измените во Програмата за финансиска поддршка, како и за правилното потполнување на апликативните формулари.


  

 

 

Во основното училиште во с. Таринци, среда 14.03.2012 се одржа трибина „Како до субвенции“ во склоп на проектот ИНФОБУС-ПОДДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ финансиран од EIFL-PLIP. Интерактивна трибина на која учествуваа 20 земјоделци како и градоначалникот на Општина Карбинци г-дин Васил Богдански. Предавачи беа Ристо Огњанов од Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството - Регинален центар Штип и Зоран Тасевски - Јавно претпријатие за пасишта.